fbpx

Pozew o alimenty – Bydgoszcz

Pozew o alimenty – Bydgoszcz. Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, osobie ustawowo do nich uprawnionej.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka istnieje do momentu, aż dziecko będzie w stanie samo się utrzymać, natomiast w każdym innym przypadku uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Z naszej strony otrzymasz przede wszystkim pro­fe­sjo­na­lizm i spraw­ność dzia­ła­nia we wszyst­kich spra­wach o ali­men­ty!

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • Pełne wsparcie prawne podczas sprawy o alimenty
  • Udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody pozasądowej w sprawach alimentacyjnych
  • Przygotowywanie pozwów o alimenty
  • Reprezentacja Klientów w sprawach o alimenty
  • Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Współpraca i zaufanie

Wspólnie decydujemy jakie rozwiązanie sprawy jest najlepsze.

Profesjonalizm

Profesjonalnie, a przede wszystkim indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia.

Skuteczność

Pracujemy z poczuciem właściwie wykonanej pracy w możliwie jak najszybszym czasie.

Obo­wią­zek utrzy­ma­nia dziec­ka

Zgod­nie z kodek­sem rodzin­nym i opie­kuń­czym na rodzi­cach spo­czy­wa obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia dzie­ci. Co wię­cej, obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia dzie­ci obcią­ża rów­nież innych krew­nych w linii pro­stej (np. dziad­ków, pra­dziad­ków itp.) oraz rodzeń­stwo (sio­strę, bra­ta). Obo­wią­zek ten może zostać speł­nio­ny poprzez speł­nia­nie świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych na rzecz dziec­ka.

Ali­men­ty na dziec­ko przy­słu­gu­ją zarów­no dziec­ku nie­peł­no­let­nie­mu (poni­żej 18 roku życia), jak rów­nież dziec­ku peł­no­let­nie­mu (powy­żej 18 roku życia).

Zakres świad­czeń – ali­men­ty na dziec­ko

Na zakres świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych skła­da­ją się dwa czyn­ni­ki:

  1. Uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by dziec­ka
  2. Zarob­ko­we i mająt­ko­we moż­li­wo­ści rodzi­ca

Za uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by dziec­ka uznaje się te, któ­re pozwa­la­ją mu żyć w warun­kach dosto­so­wa­nych do jego wie­ku, sta­nu zdro­wia itp. Uspra­wie­dli­wio­ne potrze­by są usta­la­ne indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go dziec­ka.

Czeka Ciebie sprawa o alimenty?

Jeśli czeka Ciebie sprawa o alimenty w imieniu nieletniego dziecka lub we własnym, powierz ją nam i zaoszczędź czas oraz wiele stresów i zgłoś się do profesjonalnego, posiadającego wiedzę z zakresu alimentów specjalisty z naszej kancelarii.

Dzięki znajomości skutecznych rozwiązań pomożemy Ci znaleźć wyjście z każdej skomplikowanej sytuacji. Dzięki naszemu doświadczeniu, zaangażowaniu w każdą sprawę oczekiwania naszych klientów są spełnione w 100%.

Pozew o alimenty – Bydgoszcz

Od wielu lat oferujemy profesjonalne usługi prawnicze na terenie miasta Bydgoszczy i okolic.

Ważnym aspektem jest to, że nasza Kancelaria Adowkacka ma w swoim zespole tylko doświadczonych i zaufanych prawników.

Jeśli szukasz rzetelnej kancelarii w Bydgoszczy, to dobrze trafiłeś. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu aliementów, dlatego możesz nam zaufać!

Śledź nasz profil i bądź na bieżąco z wiadomościami!

Alimenty – Bydgoszcz i okolice